MOK Pelplin, Miejski Ośrodek Kultury
Dzisiaj jest 20 stycznia 2022 r.
Aktualności

Powrót

2005-11-09 Festiwal Poetycki im.ks Janusza St.Pasierba
XI POMORSKI FESTIWAL POETYCKI IM.KS. JANUSZA ST.PASIERBA

Organizator:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie
Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba
Gminny Ośrodek Kultury w Pelplinie

Patronat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Marszałek Województwa Pomorskiego
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie
Starosta Tczewski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie

Cele:
Przybliżenie dorobku i osoby wybitnego poety i historyka sztuki
ks. Janusza St. Pasierba.
Popularyzacja kultury żywego słowa.
Inspirowanie i promocja twórczości artystycznej młodych ludzi.
Kształtowanie aktywnej postawy młodych ludzi wobec zjawisk kultury.
Propagowanie uniwersalnych i regionalnych wartości kultury Pomorza, zgodnie ze słowami ks. Janusza St. Pasierba: ”Małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich, w wielkiej ojczyźnie ludzi” .

Patronat medialny:
TVP Gdańsk
Radio Gdańsk
„Dziennik Bałtycki”
Radio „Głos”
„Pielgrzym”

Adresaci:
Pomorski Festiwal Poetycki im . ks. Janusza St. Pasierba składać się będzie z trzech części: konkursowej, warsztatowej oraz koncertowej. W konkursie mogą wziąć udział reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych i domów kultury (w kategorii juweniliów i esejów także studenci wyższych uczelni).
Impreza ma charakter ogólnopolski.

Termin i miejsce
16 lutego 2006, godz. 15.00 - teatralne i poetyckie zajęcia warsztatowe.
17 lutego 2006, godz. 9.00 - eliminacje, 16.00 - finał
W przypadku dużej liczby zgłoszeń finał zostanie przeprowadzony 18.02.2006 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie
Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba
ul. Sambora 5

W dniach 13 – 18.02.2006 r. odbędą się imprezy towarzyszące: koncerty muzyczne, spektakle teatralne, spotkania z poetami, wystawy.

Szczegółowy program XI Pomorskiego Festiwalu Poetyckiego im. ks. Janusza St. Pasierba zostanie podany w terminie do 20.01. 2006 r. na stronach internetowych: www. pelplin.pl oraz pasierb.hopto.org

Kategorie konkursowe:
- recytacje
- programy poetycko-muzyczne
- poezja śpiewana
- juwenilia poetyckie
- esej interpretacyjny

Termin nadsyłania zgłoszeń:
15 stycznia 2006 r. (decyduje data stempla pocztowego)

Adres organizatora:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba
ul. Sambora 5, 83 –130 Pelplin, tel./fax(0-58) 536-15-7

Założenia regulaminowe:
KATEGORIA: RECYTACJE

1. Szkoła typuje maksymalnie dwóch uczestników.
2.Każdy z nich przygotowuje do prezentacji jeden wiersz lub fragment prozy ks. Janusza St. Pasierba. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
3.Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko recytatora, pełną nazwę, adres i numer telefonu/faxu szkoły, a także tytuł utworu przygotowanego do recytacji. Do zgłoszenia trzeba bezwzględnie dołączyć dwa egzemplarze recytowanych tekstów.


KATEGORIA: PROGRAMY POETYCKO – MUZYCZNE

1.Szkoła przygotowuje tylko jeden program, którego czas trwania nie może przekroczyć 15 minut.
2.Zespół wykonawców nie może liczyć więcej niż osiem osób.
3.W programie należy prezentować tylko twórczość ks. J. St. Pasierba, nie dopuszcza się możliwości wykorzystania tekstów innych autorów.
4.Programy nie mogą składać się jedynie z prezentacji wokalno-instrumentalnych (muszą być połączeniem muzyki i słowa mówionego, co sugeruje nazwa kategorii).
5.Ze względów techniczno-organizacyjnych nie przewiduje się korzystania z własnej scenografii, nie będzie ponadto możliwości przeprowadzenia prób.
6.Zgłoszenie powinno zawierać: tytuł programu, imiona i nazwiska
wykonawców oraz twórców (np. autora muzyki, scenariusza), a także nazwę,adres i nr telefonu/faxu szkoły. Do zgłoszenia należy dołączyć
dwa egzemplarze scenariusza, a także informację dotyczącą sprzętu nagłaśniającego i ewentualnych próśb kierowanych do organizatora.

KATERGORIA: POEZJA ŚPIEWANA

1.Każdą szkołę reprezentuje jeden uczestnik, któremu może towarzyszyć
akompaniator lub zespół instrumentalny, liczący nie więcej jak pięć osób.
2.Każdy uczestnik przygotowuje jeden wiersz lub fragment prozy ks. Janusza St. Pasierba w wersji wokalnej.
3.Jury oceniać będzie, czy muzyka i wykonanie są adekwatne do prezentowanego tekstu.
4.Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko wykonawcy i autora muzyki, tytuł prezentowanego utworu, nazwę, adres i nr telefonu/faxu szkoły, a także informację dotyczącą ilości mikrofonów.

KATEGORIA: JUWENILIA POETYCKIE

1.Każdy uczestnik przygotowuje jeden wiersz lub cykl wierszy ( w trzech egzemplarzach maszynopisu), który należy opatrzyć godłem słownym.
2.W załączonej kopercie (opatrzonej tym samym godłem) należy podać
imię, nazwisko, wiek, adres, nr telefonu autora oraz nazwę i adres
szkoły (uczelni).


KATEGORIA: ESEJ INTERPRETACYJNY

1.Każdy uczestnik przygotowuje jeden esej interpretacyjny (w trzech
egzemplarzach maszynopisu), który należy opatrzyć godłem słownym.
2.W załączonej kopercie (opatrzonej tym samym godłem) należy podać:
imię, nazwisko, wiek, adres, nr telefonu autora oraz nazwę i adres
szkoły (uczelni).
3.Dopuszcza się także inną formę wypowiedzi (np. recenzję tomiku poezji).
4.Praca powinna być związana z twórczością poetycką, eseistyczną
lub naukową ks. Janusza St. Pasierba.

Informacje dodatkowe
1. Członkami jury w poszczególnych kategoriach konkursowych będą aktorzy, reżyserzy, poeci, muzycy, dziennikarze.
2.Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, pieniężne i książkowe, a także dyplomy.
3.Organizator nie będzie przyjmował zgłoszeń telefonicznych. Druk zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej: http://www. pasierb.hopto.org lub www.pelplin.pl
4.Autorzy juweniliów poetyckich i esejów nadesłanych na konkurs
wyrażają zgodę na publikowanie tych prac.
5.Nie będą wysyłane odrębne zaproszenia na konkurs. Otrzymają je
jedynie autorzy nagrodzonych wierszy i esejów.
6.Uczestnicy zainteresowani noclegami 16/17.02.2006 oraz
17/18.02.2006 powinni do zgłoszenia dołączyć informację dot. liczby osób (w tym opiekunów). Koszt noclegu dla jednej osoby ok. 10 – 15 zł.
6. Od uczestników konkursu pobierana będzie opłata za wyżywienie (obiad 17.02.2006 – 6 zł, kolacja 16.02. i 17.02. 2006 – 4 zł, śniadanie 17.02 i 18.02.2006 – 4 zł).
7. Udział w warsztatach i koncertach jest bezpłatny.
8.Wszelkie zgłoszenia niezgodne z regulaminem i dokonane po terminie nie będą przyjmowane.
9.Organizatorzy nie zapewniają możliwości przeprowadzenia prób.
10.Wszelkich informacji udziela przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Bogdan Wiśniewski (tel./fax 536-15-71). Informacje o konkursie znajdują się w internecie: http://www.pasierb.hopto.org oraz www.pelplin.pl


ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
W XI POMORSKIM FESTIWALU POETYCKIM
IM. KS. JANUSZA ST. PASIERBA


I. Pełna nazwa szkoły (wraz z dokładnym adresem, nr telefonu i faxu)

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. RECYTACJE
1...............................................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika)
.................................................................................................................................
(tytuł recytowanego utworu)
2. .............................................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika)
.................................................................................................................................
(tytuł recytowanego utworu)
III. POEZJA ŚPIEWANA
.................................................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika)
.................................................................................................................................
(tytuł utworu)
.................................................................................................................................
(imię i nazwisko autora muzyki)
.................................................................................................................................
(skład zespołu akompaniującego: imiona i nazwiska oraz instrumenty)
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
(uwagi dot. sprzętu nagłaśniającego, w tym ilość mikrofonów)
IV. PROGRAMY POETYCKO-MUZYCZNE
.................................................................................................................................
(tytuł programu)
.................................................................................................................................
(autor scenariusza)
.................................................................................................................................
(autor muzyki lub opracowania muzycznego)
.................................................................................................................................
(wykonawcy programu)
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
(uwagi dot. sprzętu nagłaśniającego, w tym ilości mikrofonów, a także inne uwagi kierowane do organizatora)
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
VI. Zgłoszenie udziału w warsztatach prowadzonych przez aktorów.
Zgłaszamy udział w warsztatach ................................................................ osób
(podać liczbę uczestników wraz z opiekunem)


VII. Zgłoszenie zapotrzebowania na nocleg (noclegu nie zapewniamy uczestnikom z najbliższej okolicy).
Zgłaszamy zapotrzebowanie dla ………………….. osób (w tym opiekunów) na nocleg 16/17.02.2006 oraz dla …………. osób na nocleg 17/18/02/2006.

VIII. Zgłoszenie zapotrzebowania na wyżywienie: kolacja 16.02.2006 ………. osób, śniadanie 17.02.2006 ……….. osób, obiad 17.02. 2006 ………… osób, kolacja 17.02.2006 ………….. osób, śniadanie 18.02.2006 ……………… osób.

Opłaty za noclegi i wyżywienie będą pobierane na miejscu.
......................................... .........................................
(miejscowość, data) (czytelny podpis osoby zgłaszającej)
pieczątka instytucji zgłaszającej………………………………………………

Archiwum

BIP
Polityka prywatności MOK Pelplin
Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej MOK Pelp
facebook
Newsletter
30. Finał WOŚP
Klub Młodzieżowy w Pelplinie
LOWE Pelplin
Pelplin - Miasto z duszą
100-lecie powrotu Pelplina do odrodzonej Polski
Historyczny Pelplin
Miejska Biblioteka Publiczna
Kociewie
www.kociewie24.pl
Radio Głos
TV Pelplin
Eurodesk