MOK Pelplin, Miejski Ośrodek Kultury
Dzisiaj jest 26 maja 2022 r.
Aktualności

Powrót

2007-09-11 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.

 

Pelplin: Remont, adaptacja obiektów Ośrodka Kultury w Pelplinie.
Numer ogłoszenia: 145169 - 2007; data zamieszczenia: 20.08.2007.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 2a, 83-130 Pelplin, woj. pomorskie, tel. 058 5361454, fax 058 5361452.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gok.pelplin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont, adaptacja obiektów Ośrodka Kultury w Pelplinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Roboty remontowe polegają na wybiciu otworów okiennych, wstawieniu okien z PCV - szt.6, wymiana okien - szt.10, wymiana stolarki drzwiowej - szt 2, docieplenie obiektu i wykonanie nowej elewacji - 400m2, remont sanitariatów.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.00.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 10.03.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: 3.000,- zł.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: określone w SIWZ
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków 3. Zaparafowana umowa 4. Kosztorys 5. Wykaz prac o tożsamym charakterze z ostatnich 5 lat z potwierdzeniem wyko nania 6. Polisa ubezpieczeniowa 7. Odpis z właściwego rejestru lub wpis do ewidencji 8. Kserokopia uprawnień

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gok.pelplin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Koścuszki 2 a, 83-130 Pelplin.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.09.2007 godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Kultury - sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 Pliki do ściągnięcia
Wyjaśnienie treści SIWZ (20 kB)
Stolarka drzwiowa (19 kB)
Zestawienie stolarki okiennej (1,281 kB)
wyjaśnienie SIWZ (21 kB)
Książka przedmiarów (3,904 kB)
Rys. 4. Rzut dachu - sanitariaty (6,133 kB)
Rys. 3. Elewacja zachodnia (9,356 kB)
Rys. 2. Elewacja zachodnia - wejście (6,133 kB)
Rys. 1. Elewacja południowa (482 kB)
zał 4 wykaz prac z oststnich 5 lat (976 kB)
zał 3 Wzór umowy (4,880 kB)
zał 2 Oświadczenie wykonawcy (976 kB)
zał 1 Formularz ofertowy (2,928 kB)
Opis techniczny (46 kB)
SIWZ (12,690 kB)

Archiwum

BIP
Polityka prywatności MOK Pelplin
Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej MOK Pelp
Kalendarz wydarzeń kulturalnych 2022
facebook
Newsletter
Klub Młodzieżowy w Pelplinie
LOWE Pelplin
Pelplin - Miasto z duszą
100-lecie powrotu Pelplina do odrodzonej Polski
Historyczny Pelplin
Miejska Biblioteka Publiczna
Kociewie
www.kociewie24.pl
Radio Głos
TV Pelplin
Eurodesk